คำชี้แจง

      บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML รายวิชา การสร้างเว็บเพจ 1 ง20245 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

      บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML รายวิชา การเขียนเว็บเพจ 1 ง20245 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทั้งหมด 8 บท วิธีการเรียน ให้ผู้เรียนปฏิบัติดังนี้
      1. สำรวจดูภาพรวม เมนูต่าง ๆ ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
      2. ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน จำนวน 30 ข้อ แล้วบันทึกคะแนนที่ได้     
      3. ให้เริ่มเรียนตั้งแต่ บทที่ 1 โดยเริ่มด้วยการทำแบบทดสอบก่อนเรียนในแต่ละบท
      4. คลิกเมนูผลการเรียนรู้ เมื่อนักเรียนจบจะสามารถทำอะไรได้บ้าง
      5. คลิกดูเนื้อหาประกอบคำบรรยายในแต่ละเรื่อง
      6. เมื่อศึกษาเนื้อหาแล้ว คลิกดูใบงาน คือสิ่งที่นักเรียนต้องทำส่งครู
      7. เมื่อศึกษาครบถ้วนแล้ว ให้ทำแบบทดสอบหลังเรียนของบทที่ 1
      8. ศึกษาบทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 บทที่ 6 บทที่ 7 และบทที่ 8 ตามลำดับ
      9. ขั้นตอนในการศึกษาในแต่ละบท จะเหมือนกับบทที่ 1
      10. เมื่อศึกษาและทำใบงานครบแล้ว ให้ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน จำนวน 30 ข้อ แล้วบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนนส่งครู

บทที่ 1
ความรู้เบื้องต้นก่อนสร้างเว็บเพจ
          เนื้อหาเป็นการให้ความรู้เบื้องต้น เรื่อง อินเทอร์เน็ต ศัพท์ที่ควรรู้ เครื่องมือ สร้างเว็บเพจ และวีดิทัศน์ประกอบเนื้อหา มีใบงาน และแบบทดสอบระหว่างเรียน

 

บทที่ 2
โครงสร้างและรูปแบบภาษา HTML

           เนื้อหาเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ ส่วนประกอบของไฟล์ HTML โครงสร้าง ภาษา HTML คำสั่งส่วนหัว ส่วนของเนื้อหา วีดิทัศน์ประกอบเนื้อหา ใบงาน และแบบทดสอบระหว่างเรียน

บทที่ 3
การจัดการข้อความ

           เนื้อหาเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ ตัวอักษร ขนาด สี รูปแบบต่าง ๆ เส้นแบ่ง คั่นหน้า การตัดคำ ขึ้นบรรทัดใหม่ การเว้น วรรค การย่อและการวางตำแหน่งของ ข้อความ ใบงาน และแบบทดสอบระหว่าง เรียน


บทที่ 4
การสร้างตาราง
           เนื้อหาเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ การสร้างตาราง การกำหนดตำแหน่ง ความกว้าง การใส่ข้อความ แทรกรูปภาพ กำหนดระยะของตาราง สีพื้นหลัง รวม คอลัมน์ การรวมแถว การสร้างตารางซ้อน ตาราง สรุปคำสั่ง วีดิทัศน์ประกอบเนื้อหา ใบงาน และแบบทดสอบระหว่างเรียน

 

บทที่ 5
การจัดการรูปภาพ

           เนื้อหาเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ ประเภทของไฟล์รูปภาพ การแทรกภาพ การจัดตำแหน่งของภาพ การกำหนดเส้น ขอบของรูปภาพ คำอธิบายรูปภาพ ใบงาน วีดิทัศน์ประกอบเนื้อหา และ แบบทดสอบ ระหว่างเรียน

บทที่ 6
การสร้างการเชื่อมโยง

           เนื้อหาเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ ความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมโยง การเชื่อมโยง ด้วยข้อความ รูปภาพ การเชื่อมโยงเว็บไซต์ เชื่อมโยงเว็บเพจ เชื่อมโยงภายในเว็บ ไฟล์ อีเมล์ สรุปคำสั่งต่าง ๆ วีดิทัศน์ประกอบ เนื้อหา ใบงานและแบบทดสอบระหว่างเรียน


บทที่ 7
การสร้างเฟรม

           เนื้อหาเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเฟรม การสร้างเฟรม การสร้างเฟรม การสร้าง iframe วีดิทัศน์ประกอบเนื้อหา ใบงาน และแบบทดสอบระหว่างเรียน

บทที่ 8
การสร้างฟอร์ม

            เนื้อหาเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ ความรู้เกี่ยวกับฟอร์ม การสร้างฟอร์ม รับข้อมูล ชนิดของฟอร์มรับข้อมูล แบบหลายบรรทัด แบบตัวเลือก วีดิทัศน์ประกอบเนื้อหา ใบงาน และ แบบทดสอบระหว่างเรียน

 

วีดิทัศน์เพิ่มเติม
          ผู้จัดทำ ได้ค้นคว้าหาแหล่งเรียนรู้ ที่เกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจ ด้วยภาษา HTML ซึ่งเป็นภาษาพื้นฐาน ในการสร้างเว็บเพจ ที่มีผู้จัดทำในรูปแบบ วีดิทัศน์ เช่น ใน youtube เพื่อให้นักเรียน ได้รับความรู้เพิ่มเติ มจากที่เรียนในห้องเรียน

ภาษา HTML

           HTML เป็นภาษาหลักที่ใช้ในการเขียนเว็บเพ็จ ซึ่งเว็บเพ็จนั้นก็คือสื่อต่างๆที่แสดงลงไปใน อินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เราใช้กันในชีวิตประจำวัน

          ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญกับเราเป็นอย่างมาก เป็นเครื่องมือในการสื่อสารร่วมกันทั่วโลก ทำให้รู้จักกันได้และสื่อสารกันได้ดี อย่างเช่นทางธุรกิจที่เราใช้อินเทอร์เน็ตในการแลกเปลี่ยนซื้อขายสิ่งของกันระหว่างจังหวัด ประเทศ หรือทั่วโลก ทำให้ง่ายต่อการติดต่อ และนอกจากนี้ อินเทอร์เน็ตยังสามารถเป็นสื่อช่วยในการโฆษณา ให้ความรู้ต่างๆ ซึ่งนับว่าอินเทอร์เน็ตเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่เลยก็ว่าได้ เพราะมีสื่อการสอนที่มากมายทั่วโลกที่ทำมาในแบบเว็บไซต์(Website)ซึ่งในทั่วโลกมีเว็บไซต์มากมายที่มากกว่า1ล้านเว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์จะมีจุดประสงค์ต่างๆกันเช่น เว็บวาไรตี้ ที่ให้ความสนุกในเว็บและมีเกมชิงรางวัลต่างๆ เว็บเพื่อการศึกษาหรือเว็บไซต์โรงเรียนที่ให้ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนนั้นๆ เว็บของบริษัทต่างๆที่ให้ติดต่อทำการซื้อขายสินค้าออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์เพื่อความรู้ หรือ E - Learning (Electronic Learning) ที่ให้ความรู้ตามแขนงวิชานั้นๆ ให้คนทั่วไปได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมโดยให้ความรู้มากมายเท่ากันกับหนังสือเรียน จึงถือว่า E - Learning เป็นสมุดเล่มหนึ่งที่มีไว้ให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจในการเรียน จึงถือว่าอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งการเรียนรู้แหล่งใหม่ที่ทันสมัยสำหรับคนยุค IT

          ภาษา HTML นับว่าเป็นภาษาพื้นฐานที่สุดในการสร้างเว็บเพจ ถ้าผู้เรียนมีความรู้เรื่องภาษา HTML ก็สามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ ร่วมกับภาษา ASP , PHP, JAVA หรือ Javascript ได้ ซึ่งทำให้สามารถพัฒนาเว็บเพจในรูปแบบต่าง ๆ ได้มากขึ้น หรือไปยุกต์ใช้กับโปรแกรม สำเร็จรูปที่เป็นตัวช่วยสร้างเว็บเพจโดยเฉพาะ เช่น Macromedia Dremwaver ,Fontpage,HomeSite,HelpNdoc เป็นต้น ได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ให้ผู้เรียนได้พยายามฝึกเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเองต่อไป

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

ผู้จัดทำ